Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

ADHD utredning online eller på plats /Autism på plats

Neuropsykiatrisk utredning

Autismspektrumtillstånd: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Den som har autism har svårigheter med samspel och kommunikation och har begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Det finns stor variation i symtombild och svårighetsgrad. Skillnader kan också bero på ålder, kön, allmän begåvningsnivå och språklig förmåga.

Symtomen är tydligast under uppväxten, men med träning och stöd kan man i vissa sammanhang kompensera för de svårigheter man har.

De flesta med autism har en genomsnittlig begåvning, men alla begåvningsnivåer från särbegåvning till svår intellektuell funktionsnedsättning förekommer.

Vid autism finns följande symtom, enligt DSM-5:

 • varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och socialt samspel
 • begränsade och repetitiva (upprepade) mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.

 

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna. Följande tre kriterier måste vara uppfyllda:

A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk bedömning som via individualiserad, standardiserad intelligenstestning.

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och socialt ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv kapacitet personens fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett flertal livsområden som hem, skola, arbete och samhälle.

C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden.

Adhd är en engelsk förkortning och står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder ungefär ”problem med uppmärk- samhet och överaktivitet”. Bland vuxna har cirka 3 procent adhd. Hos vuxna med adhd är motorisk överaktivitet mindre vanligt än hos barn.

Vad innebär en adhd-diagnos?

Att som vuxen få veta att man har adhd kan kännas ovant, men också skönt. För de allra flesta som har adhd är det bra att få en diagnos.

• När du har en diagnos kan du få stöd om du behöver.

• Det kan också vara skönt att få en förklaring till varför vissa saker är svåra för dig.

• Om du berättar för andra om din diagnos kan det bli lättare för dem att förstå dig (socialstyrelsen).

Vad är ADHD och ADD?

Adhd innebär att man har svårt för saker som kräver mycket uppmärksamhet eller koncentration. Det kan till exempel vara att hålla reda på tider eller sitta i långa möten. En person som har adhd kan också ha svårt att kontrollera sina impulser och känslor. Den som har adhd har ofta problem i vardagen. Därför räknas adhd som en funktionsnedsättning. Adhd är ärftligt. Föräldrar kan upptäcka att de också har adhd i samband med att deras barn får en adhd-diagnos (Socialstyrelsen)..

Svårigheter med uppmärksamhet

 • Kan ha svårt för detaljer och göra slarvfel
 • Kan ha svårt att behålla uppmärksamheten vid olika uppgifter
 • Kan ha svårt att lyssna på direkt tilltal kan upplevas som disträ
 • Kan ha svårt att följa instruktioner och genomföra uppgifter
 • Kan ha svårt med att organisera och planera och hålla reda på sina saker
 • Kan ha svårt med att passa tider och tidsplanera
 • Kan ha svårt med uppgifter som kräver mental uthållighet
 • Tappar ofta bort saker
 • Kan vara lättdistraherad av yttre stimuli
 • Kan vara glömsk i vardagen

Svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet

 • Kan ha svårt att sitta stilla
 • Kan lämna sin plats och vandra runt
 • Kan springa runt klättra och klänga när det inte är lämpligt
 • Svårt med att leka eller förströ sig självt i lugn o ro
 • Kan ofta vara på språng på högvarv
 • Kan prata överdrivet mycket
 • Kan avbryta andra har inte tid att lyssna färdigt
 • Kan ha svårt att vänta på sin tur
 • Kan finnas svårigheter med att avbryta och inkräkta på andra

ADHD innebär

För en del personer med ADHD innebär diagnosen att de bara har ett av kärnsymtomen medan andra har flera. För individer med ADD saknas överaktiviteten helt. Deras aktivitetsnivå är snarare lägre än normalt.

Personer med ADHD kan också ha svårt att kontrollera sina känslor. Generellt sett så får pojkar med ADHD oftast diagnosen tidigare, medan flickor med ADHD inte alltid är så lätta att upptäcka, vilket kan leda till deras diagnos senare i livet. Flickor får ofta det som förr kallades ADD, nu heter det ADHD med ouppmärksamhet.

En diagnos påverkar såklart en individs vardag men det varierar mellan olika individer, precis så som behovet av stöd. Genom en diagnos, att få veta vad det är som hindrar individen, kan man också bli bättre på att förstå vilket stöd som behövs för att hen ska fungera bättre i skola/arbetsliv och vardag.

Remissen ska skickas till:

Värmlands psykiatriska utredningsbyrå

Östra Kanalgatan 2

65220 Karlstad

Remissen landar hos oss och vi kontaktar dig för att informera om utredningen.

Du får också ett informationsbrev hemskickat, tillsammans med några formulär som både du fyller i och skickar tillbaka till oss.

Så här genomförs utredningen

 • Utredningen genomförs av legitimerad psykolog, specialist och läkare (psykiatriker) med lång erfarenhet.

Under utredningen får barnet/ungdomen/ vuxna göra olika vetenskapligt utprovade tester och svara på en del frågor. Det kan till exempel handla om uppgifter som är liknande skoluppgifter, det kan också handla om att komma ihåg ett mönster eller ett pussel.

Genom dessa uppgifter testas bland annat arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhetsförmåga. Meningen med dessa tester är att de ska visa styrkor men också vad de har för svårigheter. Meningen är också att man ska få en tydligare bild av det stöd hen kan behöva i sin vardag.

Själva utredningen består av flera olika delar och olika besök hos oss.

Utredningen baserar sig på:

 • Olika utvecklingstider
 • Anamnes med anhöriga
 • Intervju med patient
 • Psykologisk testning
 • Frågeformulär m.m.
Efter utredningen får Ni både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.
Om så önskas skickas remissen med utlåtande inklusive diagnos vidare till psykiatrin

Så här genomförs utredningen för vuxna

Utredningen genomförs av enbart legitimerad psykolog/specilaist, eller specialist psykolog och läkare (psykiatriker) med lång erfarenhet.

Utredningen baserar sig på:

 • Anamnes
 • Olika frågeformulär,
 • Intervjuer med dig
 • Intervjuer med någon nära anhörig
 • Psykologisk testning

Efter utredning får Du både en muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer av legitimerad psykolog.

Om så önskas skickas remissen med utlåtande inklusive diagnos vidare till Vuxenpsykiatrin.

Utredning av ADHD

ADHD UTREDNING ONLINE ELLER PÅ MOTTAGNINGEN · Du kan bo var som helst i Sverige och göra ADHD utredning · Vi har tider även på kvällar och helger. Utredning tar den ca 1-3 veckor. Efter avslutad utredning får du ett neuropsykiatrisk utlåtande som du kan använda för att söka hjälp vidare eller hos oss och psykiatrin. · Efter avslutad utredning kan du vända dig var som helst i vården med ditt utlåtande från oss. · Vi erbjuder medicinsk behandling.

Inför en utredning

 • Tack vare att vi i ett tidigt skede gör en noggrann plan inför utredningen.
 • Det erbjuds extra antal timmar för utredningen.
 • Vi följer Socialstyrelsen riktlinjer och patientens behov kommer i första hand

Så här går en utredning till

 • Efter avslutad utredning får du en skriftlig dokumentation av utredningen, ett neuropsykiatriskt utlåtande, som skickas hem till dig. Samtidigt skickas ett remissvar till den vårdenhet som du väljer.
 • Vi gör enbart privata utredningar Just nu dvs ni betalar själva.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå